Owl Image
Owl Image
Owl Image

Asian Journal of Organic Chemistry

Thông báo Hội nghị của Tổ chức hóa học châu Á về công nghệ vật liệu nano chức năng  

Tạp chí Asian Journal of Organic Chemistry (www.asianJOC.org) 

1. Lời giới thiệu: Tạp chí Hóa học hữu cơ châu Á là xuất bản phẩm của Hiệp Hội Hóa học Châu Á kết hợp với nhà xuất bản Wiley –VCH, có quan hệ thường xuyên với Hội hóa học Việt nam. Xin giới thiệu với các đồng nghiệp tài liệu hướng dẫn thể thức viết bài. 

 Tạp chí có hệ số tác động IF=3,275 và mã số xuất bản quốc tế ISSN 2193-5815 

 2. Các thông tin tổng quát: 

 Các lĩnh vực nhận công bố: 

 - Sinh hóa, hóa sinh hữu cơ 
 - Hóa học các hợp chất tự nhiên 
 - Hóa học các chất dị vòng 
 - Carbohydrat 
 - Hóa học các chất cơ kim 
 - Hóa polymer 
 - Khoa học vật liệu 
 - Xuc tác kim loại, hữu cơ và enzym
 - Hóa học siêu phân tử (supramolecular) 

 Các dạng công trình nhận công bố :
 - Toàn văn các kết quả nghiên cứu 
 - Thông báo nhanh các kết quả 
 - Các tổng quan chuyên đề

 Hội hóa học Việt nam khuyến khích các nhà khoa học và các hội viên viết bài trên tạp chí quốc tế này. Sau đây là các hướng dẫn cơ bản về thể thức viết bài

 3. Hướng dẫn viết bài 

 Tham khảo thêm (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2193-5815) Mục Guidelines for Authors 

Thông tin chung: 
Ngôn ngữ : Anh văn, sử dụng danh pháp IUPAC, file dạng pdf nộp bài qua Editorial Manager 

Các yêu cầu cơ bản: 

 1. Tóm tắt : Tối đa 1000 chữ. Nêu cô đọng rõ lý do nghiên cứu, các phuơng pháp sử dụng , các kết quả chính và các kết luận đạt được. - Trong abstract yêu cầu viết tắt tối thiểu 

 2. Tài liệu Hướng dẫn bản gôc cho các thông tin minh họa chi tiết về hình thức, bố cục và cách viết bài mẫu (Xem mục templates) . Các quy định chung về định dạng cho bài báo, cách viết đơn vị đo, công thức, cấu hình, cách viết tắt và đánh số vị trí nhóm chức, quy cách viết tắt các phương pháp đo…đều được quy định chi tiết , cần tham khảo trên trang mạng đã nêu. 

 3. Các tài liệu tham khảo : cần lựa chọn hợp lý, đủ thông tin xong không quá nhiều 
 - Chỉ trích dẫn các tài liệu đã công bố công khai 
 - Chọn các trích dẫn điển hình nhất. Tránh nêu một loạt tài liệu trong một danh điểm vi dụ 1a-n) 
 - Nếu trích dẫn tài liệu chưa công khai cần nộp kèm theo bản thảo nếu muốn trích dẫn.
 - Tên các tạp chí trích dẫn cần phải viêt tắt theo quy định của Chemical Abstract (CASSI) 

 Ví dụ cách trích dẫn : 
 Tạp chí [1]. S.H. Kang, D Zhang, Asian J Org Chem. 2012, 1,123-126 
 Sách  [2]. M.Kitamura, R Noyori in Ruthenium in Organic Synthesis (Ed. S.I Marahashi) , Wiley VCH, Weinheim, 2004 , pp3-52

 4. Các đồ thị và bảng
 - Các sơ đồ và hình ảnh màu được chấp nhận 
 - Yêu cầu sử dụng ChemDraw để viết công thức để bảo đảm kích thước và cỡ chữ 
 - Với các đồ thị, yêu cầu mỗi hình vẽ và sơ đồ phải có chú thích ngắn gọn, dễ hiểu 

 5. Các số liệu kết quả thực nghiệm và tinh thể học: 
 - Phải mô tả đủ chi tiết điều kiện thí nghiệm để người khác có thể lặp lại được .
 - Mô tả trang thiết bị phải đủ nhãn hiệu, model và điều kiện sử dụng để đo đạc trong phần thực nghiệm. 
 - Khối lượng tác nhân phản ứng và dung môi được ghi trong ngoặc ( ví dụ một dung dịch chất A (0,955g, 2,25mmol ) trong Toluen (20 ml)… 
 - Các số liệu vật lý ghe đến phần mười vâ mũ âm (ví dụ 25,8 JK-1.mol-1) 

 Hợp chất mới phải được xác định đầy đủ bằng các phương pháp phân tích thích hợp ví dụ NMR, XRD, HRMS…

 - Các kết quả 1H và 13 C NMR cho mọi trung gian quan trọng và sản phẩm cuối cùng phải cần đưa vào
 - Mọi hợp chất mới cần có kết quả phân tích nguyên tố (EA) với độ chính xác ±0,4% giá trị tính toán kèm theo kết quả HRMS 
 - Với các đồng phân quang học, cần có kết quả HPLC và phân tích vết bằng GC 
 - Hướng dẫn còn quy định chi tiết cách viết các kết quả nghiên cứu về tính chất vật lý và kết quả đo phổ ( tham khảo thêm chi tiết trong www.asianjoc.org/ guidelines for authors). 

 6. Danh sách các từ khóa cơ bản (basic keyword list)
 - Các từ khóa của bài báo viêt theo thứ tự abc Tập hợp các từ khóa quan trọng để có thể tra chéo giữa các tạp chí và tìm đúng được chủ đề hay nội dung nghiên cứu tương tự. Xem danh sách trên mạng taị địa chỉ sau: 

 www.wiley-vch.de/vch/journals/keyword.php 

 Yêu cầu: 
1. Ít nhất 3 trong số tối đa 5 từ khóa phải được chọn từ danh sách trên. 
 2. Chỉ nêu tên phản ứng trong trường hợp đặc biệt. Bài báo cần gọi đúng tên nhóm phản ứng (kiểu loại phản ứng). 3. Hướng dẫn còn quy định cách gọi tên các dị vòng, cách gọi tên các chất có thành phần vô cơ hay chứa ligand vô cơ. 

 TEMPLATES 
 Bản hướng dẫn còn kèm theo các mẫu (Templates ) để giúp cho các tác giả thuận lợi trong biên soạn các bài báo ngay trong địa chỉ trang web này 
 · MS Word (Win/Mac) templates for: 
 · Communications 
 · Full Papers
 · Reviews 
 · Structure drawings (ChemDraw)
 · Template for Endnote reference management (use Angewandte Chemie style) 
 · Notice to Authors 

Phản hồi của bạn đọc

 
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
31B8OF

Bài viết khác

Số lượt truy cập

2144956 Hôm nay:3870